Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Żłobek Miejski TULIŚ w Jastrowiu

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Żłobek Miejski TULIŚ w Jastrowiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia  4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stronie internetowych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zlobektulisjastrowie.pl

 

 Data publikacji strony: 2021-04-12

 

Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-26

 

Informacje o dostępności cyfrowej:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak audio deskrypcji
  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik
  • brak napisów w niektórych publikowanych filmach

  

Strona internetowa placówki posiada narzędzie ułatwień dostępu widoczne w górnej części strony. Narzędzia te zawierają:

- podwyższony kontrast;

- możliwość powiększania liter  A, A+, A++;

- jasne tło;

- właściwą strukturę nagłówków prezentowanych artykułów i informacji;

- pliki do pobrania dostępne po kliknięciu w załącznik;

- możliwość używania standardowych skrótów klawiatury;

 

Pozostałe informacje:

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Żłobka Miejskiego TULIŚ w Jastrowiu w dniu 2021-04-12

Oświadczenie sporządzono 2021-05-26

 

Informacje o sposobie kontaktowania się i procedurze rozpatrywania skarg:

 

Osobą do kontaktu w sprawie dostępności i koordynatorem ds. dostępności jest dyrektor Żłobka Miejskiego TULIŚ w Jastrowiu – Monika Białas.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej lub składanie żądań zapewnienia dostępności należy składać na adres:
email dyrektor@zlobektulisjastrowie.pl lub pod numerem telefonu 67 353 33 68.

 

Procedura wnioskowo – skargowa:

Prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu przysługuje każdej osobie. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o jakie informacje na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z roszczeniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, placówka niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie jednocześnie podając inny termin jego realizacji, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem.

 Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy placówka odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący roszczenie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Informacje o dostępności budynku: 

Wejście do Żłobka Miejskiego TULIŚ w Jastrowiu znajduje się od strony ulicy 1 Maja.

Wejście przeznaczone dla gości, dzieci i rodziców znajduje się pomiędzy posterunkiem policji a przychodnią. Wejść do budynku można schodami, lub podjazdem dla wózków. Drzwi wejściowe otwierane są na szerokość 135cm, klamki znajdują się na wysokości 108 cm, domofon do drzwi wejściowych znajduje się na wysokości 118cm. Wszystkie pomieszczenia żłobka dostosowane są dla osób na wózkach. W żłobku znajduje się również toaleta dla osób niepełnosprawnych, na wprost drzwi wejściowych. Żłobek dysponuje parkingiem z wyznaczonym miejscem dla niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Żłobek dysponuje również drugim wejściem, jednak jest ono przeznaczone tylko dla zaopatrzenia i cateringu.

W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma systemów dźwiękowych naprowadzających dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

             Żłobek nie posiada aplikacji mobilnej.

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny